Regulamin

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady świadczenia usługi newslettera przez Place Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641742, NIP 5252679956, kapitał zakładowy 10.000 zł, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Strona internetowa http://place-invest.com umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera.
 3. Zapis do newslettera wymaga podania w formularzu imienia i adresu e-mail oraz zaakceptowania Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji usługi newslettera.
 4. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Administrator. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@place-invest.com.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi newslettera na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i z zastrzeżeniem pkt 6 Regulaminu, nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi newslettera, m. in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione, ale wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od osoby zapisanej do newslettera żądania zakończenia subskrypcji newslettera (wycofanie zgody). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe osoby zapisanej do newslettera jeżeli osoba ta zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych. Dane osobowe osoby zapisanej do newslettera zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia usługi newslettera.
 8. Osobie zapisanej do newslettera przysługuje prawo do:

 9. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

 10. żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 11. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
 12. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
 13. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu realizacji praw określonych w pkt 8 Regulaminu powinny być kierowane na adres e-mail Administratora podany w pkt 4 Regulaminu.